Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatny kurs komputerowy


Serdecznie zapraszamy na

BEZPŁATNY KURS 
KOMPUTEROWY

CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+


Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.


Zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


Z kursu mogą skorzystać osoby, które:

 • pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych albo pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • są osobami w wieku 50 lat i więcej, 
 • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poza czasem i miejscem pracy,
 • z własnej woli zainteresowane są przystąpieniem do egzaminów i uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.

Kurs polecamy w szczególności osobom o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie). Osoby o niskich kwalifikacjach zostaną przyjęte na kurs w pierwszej kolejności!


DODATKOWE KORZYŚCI:

Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.


Kurs obejmuje 4 moduły:

 1. Podstawy pracy z komputerem.
 2. Podstawy pracy w sieci.
 3. Przetwarzanie tekstów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

IV GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i w czwartki w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Planowane rozpoczęcie kursu: 22 października 2018 r.
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

I GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs rozpoczął się 10 października 2017 r. 
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

II GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA  

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Rozpoczęcie kursu 22 listopada 2017 r.
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie, Al. Niepodległości 751

III GRUPA  - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Rozpoczęcie kursu: 12 kwietnia 2018 r.
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

Obecnie prowadzimy rekrutację do IV GRUPY.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie,
 • Ankieta motywacyjna.

Oraz dostarczeniu:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane osobom, które wyślą na adres biuro@profesjonalnytutoring.pl:

imię i nazwisko, telefon do kontaktu, w tytule maila prosimy wpisać “bezpłatny kurs komputerowy”.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!