SZKOLENIA DOFINANSOWANE 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWYKrajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców


Jesteśmy uprawnionym usługodawcą do realizacji szkoleń dla firm z całej Polski, które chcą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet w 100%. 


 Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.


Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowyw skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


W 2020 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.


Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym:

informacje ogólne: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Informacje o naborze wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku:

nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 03 lutego do 06 lutego 2020 r. https://www.gup.gdansk.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1037.html


Informacje o naborze wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 

nabór wniosków na działania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) prowadzony będzie 10. i 11.02.2020 r. https://gdynia.praca.gov.pl/formy-aktywizacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Oferujemy pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji.


KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240NASZA OFERTA