SZKOLENIA DOFINANSOWANE 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWYKrajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców


INFORMACJA DLA FIRM, KTÓRE PODLEGAJĄ POD POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU:

Planowany pierwszy termin naborów wniosków:

  • luty - 13.02.2017 r. – 17.02.2017 r.,

W bieżącym roku przyjęto 3 priorytety wydatkowania puli środków KFS:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2.
 Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/#

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W 2017 roku planuje się sfinansowanie kosztów kształcenia ok. 700 pracowników i/lub pracodawców, w kwocie do 5 000 zł na jednego uczestnika w ciągu danego roku.Jesteśmy uprawnionym usługodawcą do realizacji szkoleń dla firm z całej Polski, które chcą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet w 100%. 


Gwarantujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.


Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy i  są rozpatrywane  zgodnie z kolejnością ich wpływu.


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
  • Maksymalne kwoty są wyznaczane przez konkretny PUP, pod który podlega dana firma (pracodawca mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta lub powiatu danego PUP) i mogą się różnić o wyżej wymienionych kwot. W celu uzyskania informacji dot. maksymalnej kwoty, o którą możecie się Państwo ubiegać należy skontaktować się z nami (biuro@profesjonalnytutoring.pl) lub bezpośrednio z odpowiednim PUP.

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

  • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego,
  • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

  501 605 240