Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jesteśmy uprawnionym usługodawcą do realizacji szkoleń dla firm
z całej Polski, które chcą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet w 100%. 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokryje 20% kosztów)
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. 

O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy który funkcjonuje od 2014 roku. Na jego finansowanie została przeznaczona część środków Funduszu Pracy. Stworzony został by finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących i wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił  następujące priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2023:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.,
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Na finansowanie KFS w ramach w/w priorytetów w województwie pomorskim przeznaczono w 2023 r. kwotę 14 186,0 tys. zł.

Rada Rynku Pracy zdecydowała się przeznaczyć środki rezerwy KFS w roku 2023 na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

Rada Rynku Pracy zdecydowała się przeznaczyć środki rezerwy KFSw roku 2023 na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 
Na finansowanie KFS w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy w skali kraju przeznaczono 54 938,0 tys. zł.
 
Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z w/w priorytetów.

W formułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS na rok 2023 kluczową rolę odegrała konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem coraz bardziej widocznym na rynku pracy lukom kompetencyjnym, w tym brakiem specjalistów w określonych dziedzinach działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać formularze:

tel.: 501 605 240

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

Brak możliwości komentowania.