Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jesteśmy uprawnionym usługodawcą do realizacji szkoleń dla firm z całej Polski, które chcą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet w 100%. 
skuteczne szkolenia

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy który funkcjonuje od 2014 roku. Na jego finansowanie została przeznaczona część środków Funduszu Pracy. Stworzony został by finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących i wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów działań objętych kształceniem ustawicznym, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika.
 • w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów działań objętych kształceniem ustawicznym, nie więcej jednak 8.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty działań ponosi pracodawca.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

Z finansowanie kosztów działań obejmujących kształcenie ustawiczne mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 735).

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na finansowanie działań objętych kształceniem ustawicznym dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z działania wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać działań finansowanych przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2024 rok:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 8.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz dostępny poniżej.

tel.: 501 605 240

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

Brak możliwości komentowania.